Starši info

Vadnina

PRAVILNIK O PLAČEVANJU VADNINE V NOGOMETNEM KLUBU SAVA KRANJ

Letni prispevek, ki predstavlja vadnino na posameznega člana kluba znaša:
– za selekcije do U7 = 350€
– za selekciji U8 in U9 = 495€
– za selekcije U10 – U19 = 605€

in se obračunava na sledeči način:
– 10 mesečnih obrokov za selekcije do U7 v višini 35 eur
– 11 mesečnih obrokov za selekcije U8 in U9 v višini 45 eur
– 11 mesečnih obrokov za selekcije U10 do U19 v višini 55 eur

Računi se izdajajo do 10 – tega v mesecu za tekoči mesec z rokom plačila 20 – tega v mesecu.

Letni prispevek se po predhodnem dogovoru lahko poravna tudi v enkratnem znesku, ali v številu obrokov po želji plačnika.

Pravilnik določa tudi sledeče ugodnosti in pomoči za člane:
– Za dva člana iz iste družine: 100% plačilo za prvega člana in 50% popust za ostale člane
– Oddaljenost kraja bivanja člana do sedeža kluba je več kot 20 km v eno smer:
50% popust od polnega mesečnega obroka članarine
– Igralci iz socialno ogroženih družin: višina mesečnega obroka se določi po posebni obravnavi upravnega odbora kluba na podlagi odločbe Centra za socialno delo.

Za uveljavitev znižanega obroka članarine morajo starši/skrbniki igralcev poslati prošnjo na elektronski naslov: nksava@siol.net

Vloge za znižanje oddane v tekočem mesecu, bodo obravnavane in s sklepom UO kluba upoštevane z naslednjim mesecem.

Višina letnega prispevka se ne glede na prisotnost pri vadbi obračuna v celoti (se z odsotnostmi članov ne poračunava). Izjema so le daljše, s strani staršev ali skrbnikov v naprej opravičene odsotnosti zaradi bolezni, poškodb in drugih izrednih dogodkov.

Daljša odsotnost se smatra odsotnost, daljša od treh tednov.

V letni prispevek vadnine so vključeni:
– vsi vodeni vadbeni procesi (treningi, tekme, turnirji)
– uporaba objektov, opreme in rekvizitov za vadbo
– štirje enodnevni turnirji za kategorije od U7 do U13, katere določi strokovno vodstvo.

Vadbeni procesi potekajo v skladu z letnim planom kluba.

V primeru neplačevanja vadnine klub izda opomin. V primeru dveh, z rokom plačila zapadlih vadnin, ima klub s sklepom UO kluba pravico članu prekiniti članstvo.

Vsak, ki se na podlagi izpolnjene in podpisane pristopne izjave včlani v klub je skladno s 13. Členom Statutom kluba dolžan plačevati letno članarino. Članarina se članom obračuna enkrat na leto, in sicer najkasneje do konca novembra za tekoče leto. S plačilom članarine si člani zagotovijo pravico do sodelovanja v klubskih aktivnostih, koriščenja klubskih kapacitet in rekvizitov, tekmovanj, dela in soodločanja v okviru klubskih organov, sodelovanja na volitvah oz. kandidiranja za imenovanje v organe kluba, idr. Natančneje so pravice in dolžnosti rednih in podpornih članov navedene v 10., 11.,12. in 13. členu Statuta kluba.

UO je na svoji redni seji potrdil letno višino članarine, in sicer:
– 25 EUR – otroci nogometaši (ce), člani, veterani, oz. vsi tisti, ki koristijo športne zmogljivosti kluba;
– 40 EUR – družinska članarina II., (v primeru dveh članov družine, pri čemer je vsaj en član starš oz. zakoniti zastopnik);
– 50 EUR – družinska članarina III., (v primeru treh članov družine, pri čemer je vsaj en član starš oz. zakoniti zastopnik);
– 60 EUR – družinska članarina IV., (v primeru štirih ali več članov družine, pri čemer je vsaj en član starš oz. zakoniti zastopnik);
– 20 EUR – podporni član.

Postopek izstopa iz kluba, prenehanje članstva, izključitve in pravila ter obveznosti članov v teh primerih so določena v 13. členu Statuta kluba.

Ta pravilnik velja od 31. 6. 2023 dalje do sprejema novega pravilnika.

V Kranju, 1. 7. 2023

UO NK SAVA KRANJ